CZŁONKOSTWO

Członkiem Stowarzyszenia Kucharzy Polskich może zostać osoba z gastronomicznym wykształceniem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych.

Członkowie Stowarzyszenia Kucharzy Polskich otrzymują CERTYFIKAT, naszywkę z logo Stowarzyszenia oraz możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach, pokazach, konkursach, wyjazdach i wydarzeniach.

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu Kucharzy Polskich wspiera działania zmierzające do poprawy bytu i autorytetu kucharzy.

Im więcej osób działa w Stowarzyszeniu, tym szybciej ono rośnie i tym samym szybciej dotrze do kucharzy w najmniejszych ośrodkach, by tam wspierać ich działalność.
Andrzej Ławniczak
Sekretarz
Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkich kucharzy, nie tylko z ośrodków położonych blisko regionalnych oddziałów Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu to przede wszystkim kwestia prestiżu i satysfakcji. Przynależność do organizacji jest okazją do poznania kolegów z innych zakładów gastronomicznych i do wymiany doświadczeń.
Krzysztof Szulborski
Prezes

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Imię i nazwisko

E-mail

Nr telefonu

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Wykształcenie zawodowe, tytuł

Staż pracy w zawodzie

Przebieg pracy zawodowej

Miejsce zatrudnienia

Adres służbowy

Udział w szkoleniach, konkursach, pokazach – uzyskane nagrody, wyróżnienia

Powody skłaniające do wystąpienia w szeregi SKP

Rekomendacji udziela/udzielają

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.Nr.133 poz. 883 ) – dalej zwaną „Ustawą”. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dane nie zostaną wprowadzone do bazy danych, której administratorem jest Stowarzyszenie Kucharzy Polskich z siedzibą przy Al. Grunwaldzka 131A, 80-244 Gdańsk, bądź zostaną z niej usunięte, o ile w przeszłości zostały do niej wprowadzone.

Wysyłanie formularza jest jednoznaczne akceptacją zgody(*,**) oraz oświadczenia(***).

*Po dokładnym zapoznaniu się z treścią formularza i będąc świadomy jej znaczenia z punktu widzenia ochrony moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych Stowarzyszeniu Kucharzy Polskich, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy.

1/W celach zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia, w celu badania rynku i opinii publicznej, tworzenia i eksploatacji baz danych w celu określonych wyżej, także w przyszłości przy niezmienionym celu przetwarzania.

2/Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych osobom trzecim, w tym także na przekazywanie ich za granicę w celach określonych w pkt.1, w tym także w przyszłości przy niezmienionym celu przetwarzania.

3/Wyrażam zgodę na przesyłanie mi w przyszłości dodatkowych kwestionariuszy uzupełniających, uaktualniających lub prostujących dane osobowe oraz  przetwarzanie takich danych osobowych w rozumieniu Ustawy w zakresie określonym w ptk.1-2. 

Powyższą zgodę i w jej zakresie objęte jest przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich lub inne podmioty na zlecenie lub w interesie Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. 

Informujemy, iż przysługuje Pani/ Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że administrator ma prawo do usunięcia Pani/ Pana danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Pani/ Pana zgody.

** Wyrażam zgodę na uiszczanie rocznej składki członkowskiej, w wyokości 150 zł brutto na konto bankowe Stowarzyszenia Kucharzy Polskich: Bank PKO BP S. A Oddział II w Gdyni
83 1020 1853 0000 9802 00107102

Nowi Członkowie opłacają składkę dopiero po decyzji Zarządu SKP o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Informacja o przyjęciu zostanie przekazana drogą mailową, najpóźniej do 2 tygodni od otrzymania formularza deklaracyjnego.

*** Oświadczam, że zostałam/em, stosownie do przepisów Ustawy, poinformowana/y przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich o jego adresie i siedzibie, celu zbierania danych, prawie do wglądu swoich danych osobowych i ich poprawienia oraz kontroli przetwarzania, a dane te podałem dobrowolnie będąc świadomym braku prawnego obowiązku ich podania.